[ 注册 ]   Logon
 • 头像 頂禮佛陀 | 操作
  0
  2019-09-07 11:42:15 1 楼

 • པདྨ་བཀའ་ཡི་ཐང་ཡིག་ལས། སྔོན་ཚེ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་དཔག་མེདཿ རི་བོ་ཏཱ་ལར་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགསཿ དྷ་ན་ཀོ་ཤར་པདྨ་འབྱུང་གནས་སྐུཿ མཚོན་ཚུལ་ཙམ་ལ་གསུམ་དུ་སྣང་གྱུར་ཀྱང་ཿ དོན་ལ་དབྱེར་མེད་སོ་སོར་ཐ་མི་དདཿ །ཞེས་གསུངས།

  《蓮花遺教》:

  往昔無量光如來,布達拉山觀世音,達那郭夏蓮花生,現相雖異實無別。


  敬錄自 索達吉堪布的藏文化微博

  http://weibo.com/sdjzwh

  -----------------------------------------------------------------

  敬錄自《大圓滿前行廣釋》 華智仁波切 著 索達吉堪布 譯講

  https://www.zhibeifw.com/jx/kt/qx/dymqxjj/

  廣而敘之,三世如來的總體蓮花生大士,在法身界中,與普賢王如來無二無別;在報身界中,是具有五決定的受用圓滿身;在化身界中,顯現種種遊舞以利益有情。所以,蓮師所安住的境界,唯一是佛陀的行境,而不是其餘有情的境界。

  在普通人面前,蓮師可能只是個了不起的密咒士,然而他的真實境界,世人絕對無法衡量。誠如《蓮師略傳》所言:“極樂世界無量光,普陀怙主觀世音,達那夠夏蓮花生,外形雖顯三身相,實則無二也無別。”極樂世界無量光佛、普陀山怙主觀世音菩薩與達那夠夏的蓮花生大士,三者在外相上雖然不同,但實際上無有二致。又云:“法界剎土普賢王,密嚴剎土金剛持,菩提伽耶釋迦佛,與我蓮師無別成。”法身界中的法身普賢王如來、密嚴剎土的報身金剛持、娑婆世界的釋迦牟尼佛,這三者與我蓮師無二無別。

  這兩個教證,均出自鄔金朗巴(注)的《蓮師略傳》。藏地有許多蓮師的傳記,如法界金剛、桑吉朗巴、鄔金朗巴的伏藏品中都有。小時候我專門抄寫過這些,現在手上還保留著。以前我在放牛時,背過法界金剛的《蓮師略傳》;而鄔金朗巴的那個《略傳》,雖不太會背,但許多偈頌記得很清楚;藏地還有一部《蓮師廣傳》,這些若供奉在家裡或佛堂中,可以遣除諸多違緣。對此,不信佛教的人不一定相信,但如果你真正有信心,就會知道在遣除魔障方面,蓮師確有不共的威力。所以,有些道友若自認為著魔了,或者違緣特別大,我的建議向來如此:要好好地念蓮師心咒。

  或許有人懷疑:“您有沒有神通啊?沒有的話,怎知道我該念蓮師心咒?”我雖然沒神通,卻有這方面的專業理論。就好比對醫學博士而言,有人生病了,通過把脈、看舌頭就能了知,同樣,我修學佛法這麼多年,看別人該念什麼咒語,基本上能一目了然,不一定需要神通。如果是要去探知別人的心,沒有他心通則很難做到,但這只是個一般的觀察,用常識就足夠了。因此,大家務必要清楚,在遣除違緣方面,蓮師有不可思議的能力。

  如上所說,蓮師三身的遊舞無量無邊。就這個剎土而言,在包括百俱胝三千娑婆世界的三十六世間界(注),以及分別的不同六道等處,蓮師以種種名號、形象在度化眾生。(你們若聽過《聞解脫》法門就會知道,蓮花生大士其實與釋迦牟尼佛無別,在六道中都有不同的幻化身。)單單是我們這個南贍部洲(注),他也是示現一身體、八名號、二十神變等不可思議的幻化,在弘揚佛法。


  注:鄔金朗巴:百位伏藏大師之一,非常了不起的大成就者,單單是伏藏品就有20 多函。

  注:毗盧遮那佛心間有三十六層世界,我們這個娑婆世界位於第十三層,詳見無垢光尊者《如意寶藏論》等論典。

  注:六道中的人道又分四大部洲,南贍部洲只是其中之一。

  -----------------------------------------------------------------

  敬錄自《大圓滿前行廣釋》 華智仁波切 著 索達吉堪布 譯講

  https://www.zhibeifw.com/jx/kt/qx/dymqxjj/

  蓮師在《蓮花遺教》中對空行母說:“諸佛殊勝調化剎,每眾生前現化身,昔日無量光佛尊,普陀怙主觀世音,達那夠夏蓮花生,唯有形象現三種,實際無別無不同。”

  此教證在前面引用過,只是譯文略有不同。意思是說:在諸佛殊勝的調化剎土中,每一個眾生面前,都有不同形象的蓮師在進行度化。他以什麼方式顯現呢?譬如昔日,在極樂世界,現為無量光佛(阿彌陀佛);在普陀剎土,現為觀世音菩薩;在鄔金達那夠夏,現為蓮花生大士,這三者雖然形象不同、剎土不同、所化眾生不同,實際上本體無二無別。

系统检测到您使用PC来浏览手机版论坛,建议您 切换到PC版 以获得更全面详细的功能体验!